Administracinė informacija

Administracinė informacija

Įstaigos funkcijos:

Teikti bendrąsias socialines paslaugas:

 • konsultavimo,
 • Informavimo,
 • tarpininkavimo ir atstovavimo,
 • transporto organizavimo,
 • socialinės – kultūrinės,
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo

Teikti socialinės priežiūros paslaugas:

 • laikino apnakvindinimo;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

Organizuoti ir tvarkyti socialinių paslaugų gavėjų apskaitą;

Bendradarbiauti su vyriausybinėmis, savivaldybių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas;

Vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje bei spręsti kitus socialinių paslaugų klausimus.

Įstaigos kokybės tikslai

1.      Teikti kokybiškas socialines paslaugas, atliepiant paslaugų gavėjų, steigėjų, socialinių partnerių poreikius bei lūkesčius ir vidaus bei išorės paslaugų kokybės vertinimus.

2.      Didinti paslaugų gavėjų socialinę įtrauktį.

3.     Tobulinti paslaugų kokybę, taikyti inovacijas, lanksčiai reaguoti į visuomenėje vykstančius pokyčius socialinės politikos srityje.

4.      Siekti aukštos paslaugų kokybės kultūros ir paslaugų kompleksiškumo.

5.      Užtikrinti saugią personalo ir paslaugų gavėjų aplinką bei tam reikalingus išteklius pakankamus išteklius.

6.      Siekti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, sudarant nuolatinio mokymosi galimybes profesionalumui užtikrinti. Stiprinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę.

7.      Palaikyti ryšį tarp visų įstaigos padalinių, skatinti bendradarbiavimą ir operatyvumą.

8.    Vystyti ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis bei plėsti bendradarbiavimo ribas.

Vilniaus „Vilko pėdos” namų vadovybė įsipareigoja:

 1. Sudaryti palankias  darbo  sąlygas  įstaigos darbuotojams, kad jie galėtų dirbti  kokybiškai  ir  efektyviai bei užtikrinti jiems socialines garantijas.
 2. Operatyviai koordinuoti socialinių paslaugų teikimo procesus, užtikrinti ryšį tarp visų įstaigos padalinių, telkti išteklius ir finansines investicijas.
 3. Skatinti darbuotojų  kūrybinę  iniciatyvą  bei įvertinti jų nuopelnus.
 4. Sudaryti sąlygas, kad paslaugų gavėjai  gautų kokybiškas ir saugias, kokybės principus atitinkančias paslaugas.
 5. Skatinti ir palaikyti įstaigos išsikeltus socialinės atsakomybės tikslus bei vystymo kryptis.

Socialinės atsakomybės veiklos

Energijos taupymas. Naudoti energiją taupančias lemputes, judesio jutiklius. Prižiūrėti šaldytuvuose susidarantį šerkšno sluoksnį, kontroliuoti, kad elektros prietaisai nebūtų palikti budėjimo režime, skalbimo mašinose pagal galimybes nustatyti žemesnę vandens temperatūrą, kompiuterius, kuriais nesinaudojame ilgiau kaip 1 val., išjungti, nepalikti budėjimo režime. Oro kondicionavimo įrenginiu palaikyti patalpų oro temperatūrą.

Atliekų rūšiavimas. Mokyti paslaugų gavėjus ir kartu su jais rūšiuoti atliekas.  Tuo tikslu 2019-05-02 pasirašyta sutartis su UAB „Ekonovus“ dėl pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti arba naudoti bei perdavimo perdirbimui arba naudojimui. Taip pat pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“ dovanojo rūšiavimo dėžes, kurias siekiame panaudojame kaip mokymo priemonę, mokant paslaugų gavėjus rūšiavimo.

Gamtos išsaugojimas. Vykdyti tvarią, visuomenei naudingą veiklą, bendradarbiauti su Vilniaus miesto seniūnijomis, periodiškai prisidėti prie įvairių miesto teritorijų tvarkymo (parkų, miškų, kapinių, kt.), stebėti ir prižiūrėti artimąją aplinką. Taupyti popierių ir įstaigos dokumentaciją, informacijos sklaidą vykdyti elektroninėje erdvėje.

Saugių darbo vietų kūrimas ir palaikymas. Ištirti ar ergonominiai rizikos veiksniai atitinka darbo aplinkos reikalavimus. Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygos, kurios atitinka teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Neįgaliųjų įdarbinimas įstaigoje. Prisidėti prie neįgaliųjų nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo, priimti į darbą neįgalius asmenis, skatinant juos aktyviau dalyvauti darbo rinkoje.

Darbuotojų pripažinimas. Rengti bendras išvykas, renginius, pasveikinti  kasmetinių švenčių proga, paminėti gimtadienius, įvertinti iniciatyvumą ir kūrybiškumą (padėkos, pagyrimo raštai). Kurti tvarius, pasitikėjimu grįstus santykius tarp darbuotojų.

Dalyvavimas visuomeniniuose renginiuose ir akcijose. Dalyvauti  socialinėse iniciatyvose, projektuose, sveikatos testavimo akcijose. Aktyviai prisidėti prie Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos veiklos. Plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei prisidėti formuojant objektyvų visuomenės požiūrį. Puoselėti savo valstybės kultūrinę ir istorinę atmintį.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Patinktys

Šie slapukai būtini sklandžiam svetainės darbui, jie nekaupia jokios konfidencialios informacijos, kurios pagalba būtų galima rinkti apie asmenį informaciją ir ją panaudoti.

Užverti